Kalibracja detektorów gazu

Kalibracja, czyli inaczej wzorcowanie polega na regulacji czułości (próg alarmu) układu pomiarowego detektora. Należy dostosować ją do zmieniających się warunków panujących w otoczeniu czujnika.

Regularne wykonywanie przeglądu detektorów gazu konieczne jest ze względu na postępującą w czasie utratę własności metrologicznych sensorów (czyli ich zdolności detekcji).

Image Description

Dostosowywanie częstości kalibracji zależne jest od rodzaju sensora (półprzewodnikowy, elektromechaniczny, katalityczny lub podczerwony (IR)) oraz zaleceń producenta. Pamiętajmy, że od sprawnego systemu detekcji zależy bezpieczeństwo nasze i innych osób przebywających w obiekcie.

• Przeglądy okresowe systemów detekcji gazów marki GAZEX , Atest-Gaz, Pro-Service, Sensor-Tech, Hekato, Impex-Electronics, Exgaz, SAPEL, Fläkt Woods oraz pozostałych producentów.
• Kalibrację detektorów GAZEX , Atest-Gaz, Pro-Service, Sensor-Tech, Hekato, Impex-Electronics, Exgaz, SAPEL oraz pozostałych producentów.
• Posiadamy dedykowany sprzęt pozwalający na kalibrację urządzeń i profesjonalną naprawę
• Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny detektorów
• Wykonujemy projekty i dobory systemów detekcji gazów dla dowolnych obiektów
• Prowadzimy sprzedaż produktów marki GAZEX, Atest-Gaz, Flama-Gaz, Pro-Service, Hekato
• Wykonujemy instalację systemów detekcji gazów
• Uruchamiamy systemy montowane przez nas jak i klientów

Gdzie należy stosować systemy detekcji gazów i oparów zgodnie z prawem

W kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilanej gazem o łącznej nominalnej mocy pow.60kW. "Par.158 pkt.5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.

6.Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku."

Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1422 "Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

W halach garażowych. "Par.108 pkt.1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację: 3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5;

4)43) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan - w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu."

Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1422 "Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

Wszędzie tam gdzie mogą się wydzielać substancje niebezpieczne.
"Par.97 pkt.1. Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji trujących albo tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, powinny być wyposażone w: 1) urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach;"

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Na stacjach kontroli pojazdów.
"Rozdz.2 Par.15. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:
4) wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji;
7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem."

Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

W warsztatach samochodowych.
"Par.108 pkt.1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5;"

Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1422 "Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

• Kotłownie gazowe i kuchnie gastronomiczne( metan, propan-butan)
• Garaże podziemne (propan-butan, tlenek węgla)
• Stacje kontroli pojazdów ( propan-butan, tlenek węgla, metan )
• Maszynownie chłodnicze ( amoniak )
• Biura i hale produkcyjne ( freon, metan, propan-butan)
• Akumulatorownie ( wodór )
• Przemysł spożywczy ( szeroki zakres gazów )
• Laboratoria chemiczne ( szeroki zakres gazów )
• Malarnie ( ksylen )
• Hotele i pomieszczenia biurowe klimatyzowane ( freony )
• Oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody ( siarkowodór, metan, tlen )
i wiele innych

GAZEX , Atest-Gaz, Pro-Service, Sensor-Tech, Hekato, Impex-Electronics, Exgaz, Sapel-Ex, Fläkt Woods, Alter, Alkaster, Dräger, MSA, CROCWCON, HONEYWELL, OLDHAM i wiele innych