Detekcja gazu w zakładach przemysłowych

Image Description

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (Dz.U. z roku 2003 nr 169 poz. 1650, tekst jednolity):

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinny być wyposażone w:
» urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach.

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników jest sprawny system detekcji gazów. Dobranie odpowiedniego systemu zależne jest od kilku czynników oraz rodzaju prowadzonego zakładu.

  • Detekcja i odpowiednie zidentyfikowanie substancji, która może stanowić zagrożenie, jest konieczne przy dobieraniu urządzeń pomiarowych. Należy określić rodzaj, spodziewane stężenie, ciężar gazu względem powietrza oraz kierunek, w którym może się rozprzestrzeniać, żeby zapobiec możliwemu wyciekowi.
  • Ważnym czynnikiem jest rozmiar pomieszczeń, ich układ, spodziewane miejsca ulatniania gazu, wentylacja oraz możliwy przepływ powietrza, studzienki, okna, otwory rewizyjne oraz maszyny stojące na drodze rozprzestrzeniających się substancji.
  • Istotne jest określenie stopnia i rodzaju zagrożenia. Czy niebezpieczeństwo dotyczy ludzi na danym obszarze, jak często i jak długo przebywają w danym miejscu oraz czy sytuacja dotyczy procesu produkcyjnego lub samych maszyn.
  • Oczekiwania odnośnie do ostrzeżeń o zagrożeniu - czy ma wystąpić ogólna sygnalizacja dźwiękowa, alarm wizualny, ostrzeżenie operatora, uruchomienie wentylacji mechanicznej, powiadamianie służby BHP lub ppoż., odcięcie dopływu gazu albo zatrzymanie procesu technologicznego.
  • Rodzaj zastosowanych sensorów np. elektrochemiczne, półprzewodnikowe, podczerwone, katalityczne, sposób w jaki gaz ma dostawać się do detektorów (zasysający, dyfuzyjny) czy sama instalacja powinna być np. przewodowa, odporna chemicznie albo bezprzewodowa oraz czy system będzie wymagał obsługi, a jeśli tak to jakiej.

Po dobraniu odpowiedniego rodzaju detekcji oraz zapewnieniu okresowej kalibracji zapewniamy bezpieczeństwo sobie, swoim pracownikom oraz dbamy o brak awarii w zakładzie.